Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

               วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด โดยมีนางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก

TOP