Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม

ภาพกิจกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม ทั้งหมด

         วันที่ 22 กันยายน 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. จังหวัดกำแพงเพชร       2. จังหวัดชลบุรี           3. จังหวัดตาก               4. จังหวัดพิจิตร
5. จังหวัดพะเยา                6. จังหวัดลำปาง         7. จังหวัดสุรินทร์    และ 8. จังหวัดหนองคาย
ซึ่งรางวัลที่จังหวัดดังกล่าวได้รับนั้นจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ได้ยกระดับคุณภาพสถานที่ให้บริการและพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไปในอนาคต

TOP