Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ร่วมอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ระดับจังหวัด ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม ร่วมอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ระดับจังหวัด ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด

    วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-14.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวสุพิชชา สุขารมณ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมครูฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ระดับจังหวัด ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ WebEx จัดโดยกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

TOP