Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี ขอบคุณที่มารับบริการและพร้อมคำแนะนำการบริการเพื่อพัฒนาการให้บริการ

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดลพบุรี ขอบคุณที่มารับบริการและพร้อมคำแนะนำการบริการเพื่อพัฒนาการให้บริการ ทั้งหมด

ขอบคุณที่มารับบริการคะ พร้อมคำแนะนำการบริการเพื่อพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีต่อไปคะ
?? ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0 8631 4069 6
?? งานบริการ                                                                 ?? รับสมัครงาน
?? ขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ว่างงาน                             ?? ขึ้นทะเบียนมาตรา40 อาชีพอิสระ
?? ตรวจสอบสิทธิ/ขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม   ?? สิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปต่างประเทศ
?? ให้คำแนะนำปรึกษาด้านแรงงาน

TOP