Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564 

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564  ทั้งหมด

               เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

TOP