Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในเดือน กรกฎาคม 2563 และเตรียมความพร้อมเรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตาก

TOP