Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ทั้งหมด

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนและคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง และพบแรงงาน ทั้งสิ้น 57 คน เป็น แรงงานไทย จำนวน 10 คน (ชาย 2 คน หญิง 8 คน) แรงงานบุคคลบนพื้นที่สูง จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 45 คน เป็นเพศชาย 23 คน และเพศหญิง จำนวน 22 คน ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2565 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

TOP