Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ทั้งหมด

            วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกลจากห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐ โฆษกกระทรวงที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ที่ กปช. กำกับดูแลอยู่ ทั้งนี้เพื่อรับทราบถึงแนวปฏิบัติต่อการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากผู้บริหารระดับสูงของประเทศโดยตรง และ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและส่งต่อข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นและเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างแท้จริง

TOP