Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

         วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า ➡️ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา โดยนายศักดิชัย คงวัฒนะ แรงงานจังหวัดพังงา ให้บริการลูกจ้าง นายจ้างในระบบมาตรา 33 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39
และผู้ประกันตน มาตรา 40 
🚨ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา
🚦ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า
🛑เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

TOP