Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก

ภาพกิจกรรม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดตาก ทั้งหมด

     วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด โดยมีนางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก

TOP