Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ออกหน่วยบริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน กันยายน

ภาพกิจกรรม ออกหน่วยบริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน กันยายน ทั้งหมด

             วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และ นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 ณ วัดหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

TOP