Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ออกเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ (co-payment) จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม ออกเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ (co-payment) จังหวัดลำพูน ทั้งหมด

       วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสุวรา พงศปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมาย นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (co-payment) ได้แก่ อู่พีเจเซอร์วิส ตำแหน่ง ช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา และ บริษัท ยาสี่พี่น้อง ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา จากการตรวจเยี่ยมพบว่า การจ้างงานเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการทุกประการ โดยมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพ และกำหนดแผนออกเยี่ยมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่องตลอดเดือน ตุลาคม 2564

TOP