Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

          เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง 10/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนเป้าหมายของศูนย์บริการร่วมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบในครั้งนี้ โดยมี นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

TOP