Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกตรวจบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม สาขาเกาะสมุย

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกตรวจบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม สาขาเกาะสมุย ทั้งหมด

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวรัชฎาภรณ์ บริบูรณ์ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกตรวจบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ชี้แจงการชำระเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม และสำรวจแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จำนวน ๑๐ แห่ง

TOP