Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ทั้งหมด

                  วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ออกติดตาม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2564 จำนวน 2 กิจกรรม/หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า เป้าหมาย จำนวน 16 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ 2) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า เป้าหมาย จำนวน 16 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกลไกลอาสาสมัครแรงงาน ตามลำดับ

TOP