Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ทั้งหมด

         วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ออกติดตาม และตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2564 หลักสูตรการถนอมอาหาร เป้าหมาย จำนวน 16 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกลไกลอาสาสมัครแรงงาน

TOP