Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ทั้งหมด

            วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ออกติดตาม และตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2564 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 รุ่น เป้าหมาย จำนวน 32 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 มีนาคม 2564 รุ่นที่1 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 14 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และรุ่นที่ 2 ณ เทศบาลตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกลไกลอาสาสมัครแรงงาน

TOP