Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ออกติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ทั้งหมด

           วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ออกตรวจเยี่ยม และมห้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2564 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เป้าหมาย จำนวน 16 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกลไกลอาสาสมัครแรงงาน

TOP