Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามรายมิติที่ตกเกณฑ์ พร้อมทั้งร่วมมอบถุงยังชีพฯ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามรายมิติที่ตกเกณฑ์ พร้อมทั้งร่วมมอบถุงยังชีพฯ ทั้งหมด

            วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) ระดับอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วย นางสาววันดี ศรีขวัญ พัฒนาการอำเภอเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลบ้านใต้ สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน และนางสาวรัชฎาภรณ์ บริบูรณ์ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอเกาะพะงัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามรายมิติที่ตกเกณฑ์ พร้อมทั้งร่วมมอบถุงยังชีพ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ ศจพ.อ.เกาะพะงัน ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ครัวเรือนพร้อมสอบถามการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงห้องน้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแนะนำส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เรียนต่อ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 5 มิติ ของ TPMAP ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ครัวเรือน

TOP