Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ทั้งหมด

               วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสาวบุษยมาศ กองม่วง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

TOP