Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตำรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตำรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ทั้งหมด

                วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น. เจ้าหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกตรวจบูรณาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

TOP