Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้านแรงงาน ทั้งหมด

      วันที่พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางวนิดา รุ่งโรจน์ พนักงานธุรการ ส4 และ นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชการแรงงาน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ กรณี นางสาวยุพา ลักขษร มาขอรับเงินสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางชั้น 2

TOP