Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 5/2566

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 5/2566 ทั้งหมด

     วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ไตรทิพยชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ในการนี้นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์ข้อมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมวัตรวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP