Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ทั้งหมด

          วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. นางภัทรานิษฐ ์เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้แนะนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานบริการติดตามสิทธิ์ประโยชน์แรงงานไปทำงานต่างประเทศ

TOP