Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่สอด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่สอด ทั้งหมด

       วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายดังกล่าว ในการนี้นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP