Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์/การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์/การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ทั้งหมด

   วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และกอ.รมน.จังหวัดตาก ดำเนินการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำนวน 4 กลุ่ม มีดังนี้
กลุ่มที่ 1 แรงงานสัญชาติเอธิโอเปีย จำนวน 9 คน (ชาย 9 คน หญิง – คน)
กลุ่มที่ 2 แรงงานสัญชาติปากีสถาน จำนวน 2 คน (ชาย 2 คน หญิง – คน)
กลุ่มที่ 3 แรงงานสัญชาติอูกันดา จำนวน 2 คน (ชาย – คน หญิง 2 คน)
กลุ่มที่ 4 แรงงานสัญชาติเคนยา จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
สรุปผลโดยทีมสหวิชาชีพมีความเห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าวไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

TOP