Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 8/2562

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 8/2562 ทั้งหมด

TOP