Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2563 ทั้งหมด

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ

TOP