Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 12/2566

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 12/2566 ทั้งหมด

  วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่สอด ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ในการนี้นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม ณ หอประอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

TOP