Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 ทั้งหมด

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ได้แจกเอกสาร/แจ้งข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ช่วงโควิด 19
(ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 17 ส.ค.-31 ต.ค.63)
2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม รับสมัครฝึกอาชีพใน 7 สาขาช่าง
3. สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิทันตกรรม
4. สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ และข้าราชการบำนาญ อายุระหว่าง 60 -65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แล้ว
5. รับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง
เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ติดต่อสอบถามโทร. 042532075

TOP