Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ทั้งหมด

             วันพุธ 30 กันยายน 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ น.ส. ทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (อ.ธาตุพนม) ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ได้แจกเอกสาร/แจ้งข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม รับสมัครฝึกอาชีพเตรียมเข้าทำงาน
2. สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ และข้าราชการบำนาญ อายุระหว่าง 60 -65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แล้ว
3. มาตรการลดผลกระทบจากโควิด – 19 สำนักงานประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 (ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563)
4. โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
5. รับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

พร้อมนี้ ได้ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 ห้องสีม่วง)

TOP