Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเซกา

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเซกา ทั้งหมด

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา ถมยาพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเซกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเซกา ชั้น 2 โดยมี นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเซกา เป็นประธาน

TOP