Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทั้งหมด

           วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–09.00 น. ทางคลื่นความถี่ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ระหว่างวันที่ 12–31 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 10/1 หลักสูตร 3 เดือน เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567และประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ในวันทำการทุกวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00–17.00 น.

TOP