Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดราชบุรี มอบเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรม “นัดพบแรงงาน” Co-payment

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดราชบุรี มอบเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรม “นัดพบแรงงาน” Co-payment ทั้งหมด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี มอบ นางสุธีรา ทรงความดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสุจิตรา จำปา นักวิชาการแรงงาน และนายพีรวิชญ์ จีนจำรัส เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน เนื่องในกิจกรรม “นัดพบแรงงาน” Co-payment ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

TOP