Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ทั้งหมด

             วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

TOP