Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ทั้งหมด

    วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม2567 โดยมี นายธนณัฐ อาจิณกิจ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี รายปี 2566 ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน

TOP