Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายนายศักดา จันดี และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายนายศักดา จันดี และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

บรรยากาศวันที่ 5 ตุลาคม 63 มีประชาชนมาใช้บริการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีอื่น ๆ และงานบริการด้านแรงงาน ขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 ให้บริการโดย นายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นายพลากร โฮมแพนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้นพร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน อำเภอพัฒนานิคม ยินดีให้บริการครับ

TOP