Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ทั้งหมด

       วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ อาสาสมัครแรงงานตำบลทากาศ (นายประพันธ์ ดวงแก้วกาศ) และ อาสาสมัครแรงงานตำบลทาทุ่งหลวง (นายนิพล เจอกาศ)
ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด เพื่อรณรงค์สร้างจิตรสำนึกแก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาในกลุ่มแรงงานนอกระบบตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดพร้อมร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาและในกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ตำบลทากาศ และ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 3 แห่ง

TOP