Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ทั้งหมด

                    วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงานตำบลนครเจดีย์ (นางแสงดาว หอยแก้ว) และอาสาสมัครแรงงานตำบลแม่แรง (นายอุทัย สาธรรม) ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงาน ในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และมอบถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้มารับบริการ ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

TOP