Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ทั้งหมด

          วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน , นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ,นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ผู้แทนจัดหางานจังหวัดลำพูน ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และอาสาสมัครแรงงาน จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงแรงงานที่มีความห่วงใยสถานประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กิจกรรมประกอบด้วยการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สามารถซ่อมจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 40 คัน ณ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน และกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม ซึ่งได้รับบริจาคจากสถานประกอบเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลริมปิง โดยได้มอบผ่านเทศบาลตำบลริมปิง ณ วัดศรีปิงชัย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับการประสานงานจากนางจารี สิงห์ทอน อาสาสมัครแรงงานตำบลริมปิง และนายวิเชียร อะริวันนา อาสาสมัครแรงงานตำบลประตูป่า

TOP