Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริกาาร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริกาาร่วมฯ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั้งหมด

 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และมอบถุงผ้า เพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้มารับบริการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

TOP