Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานคลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานคลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม ทั้งหมด

     วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานคลายทุกข์ สู้ภัยน้ำท่วม 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สามารถซ่อมจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่มซึ่งได้รับบริจาคจากสถานประกอบการ เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 110 ครัวเรือน ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วงสามปี หมู่ 8 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ โดยมีอาสาสมัครแรงงานตำบลลี้ นางสาวอาภากร ปัญโญ เป็นผู้ประสานงาน

TOP