Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ทั้งหมด

                    วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ลำพูน ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564 เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 แห่ง ผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างรวมทั้งหมด 22 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 3 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 19 คน โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

TOP