Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เปิดการฝึกอบรมการทำขนมไทยประยุกต์ ฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เปิดการฝึกอบรมการทำขนมไทยประยุกต์ ฯ ทั้งหมด

        วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เปิดการฝึกอบรมการทำขนมไทยประยุกต์ โดยเป็นเป็นการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมให้เหมาะสมความต้องการของชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ลำพูน ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน โครงการสำรอง (y2) มีกลุ่มแม่บ้านสตรี จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565   ณ ชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

TOP