Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระดับผู้ใช้งาน (User)

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระดับผู้ใช้งาน (User) ทั้งหมด

       วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรระดับผู้ใช้งาน (User) เพื่อเรียนรู้การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการประยุกต์ใช้งาน Google Service กฎหมายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การใช้งานซอฟแวร์ประชุมออนไลน์ และซอฟแวร์สำหรับป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตามโครงการการจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์ประชุมสื่อสารทางไกลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Application Zoom Meeting

TOP