Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ น.ส.บุษยมาศ กองม่วง ร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดสมบูรณ์โชค

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ น.ส.บุษยมาศ กองม่วง ร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดสมบูรณ์โชค ทั้งหมด

                      วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน ร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดสมบูรณ์โชค (ตลาดเมืองแก้ว)

TOP