Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ทั้งหมด

      วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านมหาจำเริญ หมู่ที่ 1 ตำบล ทุ่งมหาจำเริญ อำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว

TOP