Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง เข้าร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง เข้าร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานจังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง เข้าร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานจังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง อรัญประเทศ

TOP