Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” อำเภอจอมทองฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” อำเภอจอมทองฯ ทั้งหมด

        วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 – 12.00 น. นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” อำเภอจอมทอง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยทางศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำด้านอาชีพแก่ผู้ที่มาร่วมงานในพื้นที่อำเภอจอมทองในครั้งนี้ด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

TOP