Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ ทั้งหมด

TOP